eMoviePoster.com: 4j0250 ROAD TO LIFE Russian 25x37 1956 Vladimir Yemelyanov's Pedagogicheskaya Poema, Sachkov art!