“Leninism - the banner of an era of revolutionary renewal of the world” Art. А. Lemeshchenko, #1969, 68 x 99 cm. "Izobrazitel'noye iskusstvo", Moscow